Lecţia 15 – Generația finală

Lectia 15 – PDF

Pretutindeni în lumea care ne înconjoară evidenţele arată că trăim în timpul descris în Biblie ca fiind timpul sfârşitului. Lumea noastră se mişcă rapid spre punctul culminant al istoriei, iar Dumnezeu în curând va lua conducerea în propriile mâini. Dacă suntem în viaţă atunci când au loc aceste evenimente, atunci este important să ştim care vor fi caracteristicile acestei generaţii finale şi, cel mai important, cum putem fi de partea lui Dumnezeu atunci când lumea, aşa cum o cunoaştem, se apropie de sfârşit.

Ce se întâmplă înainte de revenirea lui Isus?

“Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfînt, să se sfinţească şi mai departe! Iată, Eu vin curînd; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. ” Apocalipsa 22:11,12

(A) _____ Oamenii vor continua să îşi schimbe loialitatea chiar până la a doua venire
(B) _____ Caracterul este sigilat pentru totdeauna înainte de a doua venire.

Acest text ne spune că, la un moment dat în timp, cei nelegiuiţi vor rămâne mai departe nelegiuiţi, iar cei care sunt cei drepţi vor rămâne drepţi. După acest moment, Isus va veni “curând”. Noi numim acest punct în timp încheierea timpului de probă sau închiderea harului, pentru că acesta încheie perioada de timp în care fiinţele omeneşti pot schimba loialitatea dintr-o parte la alta. Timpul de probă – timp pentru a face alegeri pentru veşnicie – a luat sfârşit. Nu ni se spune cât va fi de la încheierea timpului de probă până la a doua venire, cu excepţia cuvântului “curând”. Aceasta nu va fi o perioadă lungă, dar va fi o perioadă importantă de timp.

Cum a descris Daniel acest timp?

“În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strîmtorare, cum n’a mai fost de cînd sînt neamurile şi pînă la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mîntuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.” Daniel 12:1

(A) _____ Când Mihail se ridică, urmează un timp de necaz.
(B) _____ Când Mihail se ridică, vom avea un mileniu de pace.

Capitolul 11 din Daniel descrie evenimente din istoria lumii din zilele lui Daniel până la sfârşitul istoriei acestui pământ. După derularea acestor evenimente, Mihail (un alt nume pentru Hristos) se ridică pentru a începe o nouă etapă a planului lui Dumnezeu pentru pământ şi rasa umană. În timp ce Hristos face acest lucru, va începe un timp teribil de probleme pentru rasa umană. Încă o dată, nu ni se spune cât durează acest timp de strâmtorare dar, din moment ce poporul lui Dumnezeu va fi mântuit (eliberat) “în vremea aceea”, nu poate fi o perioadă lungă de timp.

Ce altceva se întâmplă în acest timp?

“Şi Templul s’a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu şi a puterii Lui. Şi nimeni nu putea să intre în Templu, pînă se vor sfîrşi cele şapte urgii ale celor şapte îngeri. ” Apocalipsa 15:8

(A) _____ Cele şapte plăgi au căzut asupra Egiptului pe vremea lui Moise “.
(B) _____ Cele şapte plăgi urmează să cadă pe pământ în viitor.

Timpul de strâmtorare descris de Daniel va fi fără egal în istoria pământului, deoarece acest pământ nu a experimentat dezastre precum plăgile descrise în Apocalipsa 16. Numai datorită mâinii protectoare a lui Dumnezeu va reuşi poporul Său să supravieţuiască la ceea ce are să vină pe acest pământ.

Cum se leagă aceasta cu încheierea timpului de probă?

” Apoi a venit un alt înger, care s’a oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă de aur. I s’a dat tămîie multă, ca s’o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămîie s’a ridicat din mîna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor. Apoi îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar, şi l-a aruncat pe pămînt. Şi s’au stîrnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur de pămînt.” Apocalipsa 8:3-5

(A) _____ Tămâia şi rugăciunile vor continua la nesfârşit.
(B) _____ Tămâia şi rugăciunile se vor sfârşi la un moment dat.

Aceste versete descriu lucrarea îngerilor de a aduce rugăciunile noastre pentru iertare în atenţia lui Dumnezeu. Aici aflăm că la un moment dat, nu vor mai fi oferite rugăciuni şi tămâie pe altarul de aur, deoarece cădelniţa va fi aruncată pe pământ, unde vor fi probleme mari din această cauză. Această perioadă corespunde cu încheierea timpului de probă şi căderea celor şapte plăgi. La scurt timp înainte de revenirea lui Isus, va exista un moment în care rugăciunile pentru iertare nu vor mai fi acceptate de către Dumnezeu, şi nici nu va mai exista schimbare de loialitate dintr-o tabără în cealaltă. Toate deciziile vor fi fost luate, şi ele vor rămâne definitive. Cu siguranţă, acesta este timpul cel mai solemn care a fost cunoscut vreodată în toată istoria pământului.

Ce perioadă de timp trăim noi chiar acum?

” După aceea am văzut patru îngeri, cari stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pămîntului. Ei ţineau cele patru vînturi ale pămîntului, ca să nu sufle vînt pe pămînt, nici pe mare, nici peste vreun copac. ” Apocalipsa 7:1

(A) _____ Îngerii ţin în frâu forţele de distrugere.
(B) _____ Îngerii au dezlegat vânturile distrugerii.

Ne aflăm în acea perioadă de timp chiar înainte ca timpul final de strâmtorare să se dezlănţuie pe pământ. Îngerii lui Dumnezeu au fost însărcinaţi să ţină în frâu vânturile distrugerii, şi aceasta cu un scop specific.

Care este acest scop?

” Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pămîntul şi marea, zicînd: ,,Nu vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!“ Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel.” Apocalipsa 7:2-4

(A) _____ Pământul nu va fi vătămat, până când slujitorii lui Dumnezeu nu sunt sigilaţi.
(B) _____ Noi nu ştim pentru ce este Dumnezeu în aşteptare.

Acesta ar putea fi cel mai important text din toate lecţiile noastre. Dumnezeu spune că El nu va permite vânturilor distrugerii să vină asupra pământului, până când poporul Său nu va fi sigilat. Aceasta înseamnă că acum avem explicaţia motivului care reţine declanşarea evenimentelor finale ale istoriei acestui pământ. Dumnezeu nu aşteaptă pentru a se acumula mai mult rău. El nu aşteaptă pentru un templu care să fie reconstruit în Israel. El nu este în aşteptarea unor declaraţii ale papei de la Roma. Dumnezeu este în aşteptare pentru acel popor deosebit pe care să îl poată sigila ca fiind al Său. Când El va găsi şi sigila această generaţie finală, atunci evenimentele care vor culmina cu sfârşitul istoriei acestei lumi vor urma rapid. (Apropo, nu te lăsa abătut de întrebări interesante, dar neesenţiale, precum: sunt cei 144000 un număr literal sau simbolic? sau, Cum ar putea exista 12000 din fiecare trib?)

Cum descrie Dumnezeu acest grup?

” Apoi m’am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, cari aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.” Apocalipsa 14:1

(A) ____ Dumnezeu vrea ca numele Său să fie scris în limba ebraică.
(B) ____ Dumnezeu vrea ca numele Său să fie scris pe frunţile oamenilor.

Acum ştim ce înseamnă pecetea lui Dumnezeu. Aceasta este numele Lui sau, altfel spus, caracterul Său, scris pentru totdeauna în mintea poporului Său. Ei aparţin Lui în totalitate şi decizia lor este definitivă. Ei au decis să fie drepţi şi sfinţi pentru totdeauna. Ei au terminat-o cu răzvrătirea. Orice păcat, de orice natură, a dispărut pentru totdeauna din viaţa lor.

Care este experienţa lor spirituală?

” Şi în gura lor nu s’a găsit minciună, căci sînt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. ” Apocalipsa 14:5

(A) _____ Ei au biruit cele mai multe dintre păcatele lor.
(B) _____ Ei sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu.

Acesta este o descriere incredibilă, aproape imposibilă pentru un grup de fiinţe omeneşti – care au fost înainte păcătoşi ca noi toţi. Dacă am putea avea vreo îndoială despre ceea ce înseamnă “fără vină”, 1 Petru 1:19 şi Evrei 9:14 folosesc acest aceeaşi expresie (în greacă) cu referire la Isus Hristos. Pur şi simplu nu există nici un păcat în viaţa lor. Ei trăiesc de fapt o viaţă fără de păcat în naturi păcătoase, exact ceea ce Satana a pretins că este imposibil. Acest lucru nu se va întâmpla pentru că Dumnezeu ar apăsa vreun buton magic în creierele lor sau pentru că El ar îndepărta natura lor căzută pentru a le face supunerea mai uşoară, ci pentru că aceştia au permis Duhului Sfânt să controleze viaţa lor atât de complet încât aceştia să poată trăi o viaţă de aceeaşi calitate precum Hristos a trăit cât timp a fost pe pământ.

[learn_more caption=”Concluzie” state=”open”] Dacă Biblia ne învaţă cu adevărat că există o încheiere a timpului de probă şi că Dumnezeu are ceva special să demonstreze după încheierea acestui timp de probă, se pare că va trebui să credem de asemenea în maturizarea deplină a caracterului, ceea ce înseamnă trăirea fără a da curs dorinţelor păcătoase. În cazul în care slujba preoţească de iertare ajunge la final o dată cu încheierea timpului de probă, înseamnă că nu va mai exista iertare a păcatelor după acea dată. Dacă slujba de iertare păcatelor va fi sfârşită, atunci este imperativ din partea celor care primesc sigiliul lui Dumnezeu ca aceştia să nu mai păcătuiască. Dacă luăm în serios îndemnurile biblice de a birui păcatul, realitatea încheierii timpului de probă, şi provocarea de a face parte dintre cei 144000, atunci noi trebuie de asemenea să luăm în serios adevărul privind viaţa fără păcat. Acesta poate fi un gând copleşitor, care să dea loc mult pentru pesimism şi descurajare. Chiar în acest punct, avem nevoie să revizuim lecţiile precedente pe care le-am studiat. În primul rând, suntem dependenţi de promisiunile şi puterea lui Dumnezeu, nu de abilităţile noastre proprii. Dacă El poate crea lumea în şase zile şi să învie pe Lazăr din morţi, atunci El poate şi în vieţile noastre să facă minuni. În al doilea rând, faptul că iertarea s-a încheiat nu implică sfârşitul puterii susţinătoare a lui Isus locuind în poporul Lui pe pământ. De fapt, vom avea nevoie de El mai mult şi mai aproape decât oricând înainte. Hristos locuind înlăuntru – în mod permanent – va fi singura noastră speranţă de succes. În al treilea rând, viaţa fără păcat este ţinta – rezultatul final. Noi trebuie să ne concentrăm asupra îndreptăţirii şi sfinţirii, deoarece aceasta este metoda de a atinge viaţa fără păcat. Isus ne iartă păcatele noastre. El vine în vieţile noastre cu putere şi biruinţă. Pe măsură ce ne concentrăm asupra îndreptăţirii şi sfinţirii, rezultatul final sau ţinta va urma în mod natural. Acesta va fi rezultatul firesc al faptului că noi îi îngăduim lui Dumnezeu să Îşi facă pe deplin lucrarea în inimile noastre. Precum un atlet care aleargă într-o cursă se axează pe următorii câţiva metri în timp ce înaintea sa stă linia de sosire ca sfârşit al alergării, la fel creştinul se concentrează asupra relaţiei sale cu Hristos astăzi, în timp ce îşi aminteşte că există o ţintă la sfârşitul cursei. Dacă Dumnezeu este cu adevărat în aşteptarea unui grup special de oameni înainte ca El să iniţieze evenimentele finale ale istoriei pământului, nu ar trebui să folosim toate resursele noastre de timp si energie pentru a învăţa cum să fim parte din acest grup special? Aceasta trebuie să fie prioritatea noastră numărul unu, iar toate celelalte subiecte interesante să fie, la mare distanţă, pe locul doi în vieţile noastre. Să ne străduim cu toată inimă să fim parte a celor 144000 ai lui Dumnezeu. [/learn_more]