Lecţia 5 – Cuvântul S-a facut trup

Lectia 5 – PDF

De ce ar trebui ca în acest moment venirea lui Hristos ca fiinţă umană în lumea noastră să facă obiectul nostru de studiu? Pentru că tot ceea ce trebuie să ştii despre mântuire şi îndreptăţirea prin credinţă poate fi învăţat printr-un studiu atent al vieţii lui Hristos. Cele mai multe dintre neînţelegerile cu privire la modul în care o persoană este mântuită pot fi uşor eliminate studiind modul în care Hristos a venit în lumea noastră, cum a trăit viaţa de zi cu zi, şi modul în care a întâmpinat ispitele lui Satana.

Deci, în următoarele patru lecţii, vom studia subiectul cel mai important din lume. Ce fel de om a fost Isus? În ce natură S-a întrupat El? În ce fel a fost El ca noi, şi în ce fel a fost diferit? Putem noi să trăim într-adevăr cum El a trăit, sau pentru noi aceasta este ceva cu totul imposibil?

De unde a venit Isus?

“El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n’a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu” Filipeni 2:6

(A) ______ Isus arata numai ca Dumnezeu.
(B) ______ Isus a fost pe deplin Dumnezeu.
(C) ______ Isus a fost un înger.

Primul lucru pe care trebuie să îl înţelegem despre Isus este că El nu a început viaţa ca un copil în Betleem. Acest text ne spune că Isus nu a trebuit să caute egalitatea cu Dumnezeu, cum Lucifer a încercat să facă. Pentru Lucifer a fost un lucru de apucat, dar pentru Isus era a lui de drept. “Cuvântul era Dumnezeu” ne spune Ioan 1:1. Dacă Isus nu ar fi fost pe deplin Dumnezeu, jertfa Lui de pe Golgota n-ar fi fost de o valoare mai mare decât moartea unui martir. El nu ar fi putut salva nici un suflet de la condamnare şi moarte.

Ce a devenit Isus?
“ci S’a desbrăcat pe sine însuş şi a luat un chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor. ” Filipeni 2:7

(A) ______ Isus arăta doar ca o fiinţă umană.
(B) ______ Isus a fost o fiinţă umană adevărată.
(C) ______ Isus a devenit înger.

Al doilea lucru pe care trebuie să-l înţelegem despre Isus este că El a devenit o fiinţă umană adevărată. El nu numai că a venit în lumea noastră, dar El a devenit un om care să poată experimenta viaţa la fel cum noi toţi o experimentăm. Pentru a deveni un om, Isus a trebuit „să se dezbrace” (golească) pe Sine Însuşi de anumite calităţi divine pe care El le-a exercitat în mod liber în existenţa Sa de Dumnezeu, înainte de întrupare.

Ce a lăsat Isus în urmă?
” Eu nu pot face nimic dela Mine însumi” Ioan 5:30

(A) ______ Isus a folosit toate puterile Lui ca Dumnezeu.
(B) ______ Isus a folosit o parte din puterile Sale ca Dumnezeu.
(C) ______ Isus nu a putut face nimic de unul singur.

Lucrul cel mai uimitor pe care l-am învăţat despre întrupare este că Isus a pus deoparte atotputernicia Lui când El a devenit om. Dacă Isus urma să trăiască cu adevărat ca un om şi să acţioneze ca un om, El nu ar fi putut acţiona ca un Dumnezeu atotputernic. El trebuia să trăiască şi să acţioneze întocmai după posibilităţile de a trăi ale unei fiinţe omeneşti normale. Orice a făcut pe pământ, El a făcut în acelaşi mod în care noi toţi o facem. Din moment ce noi nu avem puteri speciale asupra naturii şi a vieţii însăşi, El a renunţat la puterile Sale, cu scopul de a experimenta viaţa la fel ca şi noi.

Cum a făcut Isus minunile Sale?
” Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui…. Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe cari le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decît acestea; pentrucă Eu mă duc la Tatăl” Ioan 14:10-12

(A) ______ Isus a făcut minuni prin puterea Tatălui.
(B) ______ Isus nu a făcut nici o minune.
(C) ______ Noi nu putem face ceea ce Isus a făcut.

Aceasta este una dintre declaraţiile cele mai uimitoare în Biblie. În primul rând, Isus ne spune că lucrările pe care El le-a făcut nu s-au realizat prin puterea sau capacitatea Lui proprie. El a depins de Tatăl Său pentru putere, la fel cum putem face şi noi. Isus Şi-a suspendat în mod voluntar exercitarea puterii Sale proprii şi astfel El a putut să ne arate ce putere este la îndemâna tuturor fiinţelor umane. În al doilea rând, Isus ne spune că dacă vom crede în El, putem face aceleaşi lucrări pe care El le-a făcut – şi chiar mai mult! O dovadă a acestei făgăduinţe poate fi văzută în multele miracole efectuate de către fiinţe umane normale înregistrate în întreaga Biblie. Moise şi Elisei, Petru şi Pavel nu au avut nici o putere mai mare decât oricare altă fiinţă omenească, dar Dumnezeu a făcut minuni remarcabile prin intermediul lor.

Şi-a adus Isus aminte de existenţa Sa anterioară?

” Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” Luca 2:52

Ca şi copil Isus ştia toate lucrurile.

___Adevărat
___Fals

Pentru a creşte în înţelepciune, cineva trebuie să înveţe şi trebuie să fie loc pentru a acumula mai mult. De aceea Isus ca om nu putea fi atotştiutor, căci dacă ar fi ştiut toate lucrurile nu ar mai fi rămas nimic de învăţat. „Chiar cuvintele pe care El însuşi le spusese lui Moise pentru Israel, le învăţa acum de la mama Sa…El şi-a obţinut ştiinţa aşa cum o putem obţine şi noi…El, care făcuse toate lucrurile, studia acum învăţăturile pe care propria Sa mână le scrisese pe pământ, pe apă şi pe bolta cerului.” Hristos, Lumina lumii, p. 70.

Pentru că nici o fiinţa omenească nu are memoria unei existenţe anterioare, Isus a venit să trăiască în acelaşi mod, fără o cunoaştere specială a trecutului. Treptat El a învăţat mai multe despre Dumnezeu şi mântuire. Treptat El a conştientizat cine era El şi care era misiunea lui. Dacă Isus s-ar fi bazat pe memoria existenţei Lui anterioare în momentele de ispită, atunci experienţa lui de zi cu zi în a face faţă problemelor omeneşti ar fi fost total diferită de situaţia noastră.

Cunoştea Isus viitorul?

” Cît despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” Marcu 13:32

Cine este Singurul care cunoaşte viitorul? _______________

În acest text Isus vorbeşte despre a doua Sa venire. Cât timp a fost pe pământ, El nu ştia ziua când El urma să revină, pentru că Tatăl nu I-a dezvăluit acest lucru. În timpul vieţii pe pământ, Isus nu a cunoscut viitorul, cu excepţia a ceea ce Tatăl I-a descoperit. Încă o dată, deoarece nici unul dintre noi nu cunoaşte viitorul, Isus a venit să trăiască în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi cunoştinţe în conformitate cu care noi toţi trebuie să trăim.

La ce altceva a renunţat Isus?
” El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr’un pămînt uscat. N’avea nici frumuseţă, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n’avea nimic care să ne placă.” Isaia 53:2

(A) ______ Isus a fost deosebit de frumos.
(B) ______ Isus a avut un loc frumos în care să crească.
(C) ______ Aspectul lui Isus a fost asemănător altor fiinţe omeneşti.

Isus a trebuit să lase în urmă slava maiestuoasă care era a Sa ca şi Creator, pentru ca fiinţele umane să poată sta în prezenţa Lui. Când oamenii Îl priveau nu vedeau nimic neobişnuit din punct de vedere fizic cu privire la El. În cazul în care alegeau să-L urmeze, trebuia să fie pentru învăţăturile Sale şi nu pentru aspectul Lui.

[learn_more caption=”Concluzie” state=”open”] În rezumat, Isus a lăsat deoparte mai multe aspecte ale dumnezeirii Lui. El a ales să nu utilizeze acele aspecte ale dumnezeirii Lui care să-L distingă ca Dumnezeu. El trebuia să trăiască ca un om printre oameni. Omul Isus a fost Acela care a luat decizii şi a întâmpinat problemele vieţii de zi cu zi. Acesta este riscul imens al Întrupării. Cu toate că este corect să spunem că Isus nu a încetat să fie Dumnezeu după ce a devenit om, Isus a pus deoparte acele atribute prin care El a operat ca Dumnezeu, pentru ca astfel să poată trăi ca un om obişnuit. În acest punct minunea Întrupării copleşeşte înţelegerea noastră şi smereşte mândria noastră. În timp ce căutăm întotdeauna să fim mai mult decât ceea ce suntem, Isus a pus deoparte cel mai mult din ceea ce El a fost pentru a lua forma noastră. Isus într-adevăr S-a “golit pe Sine Însuşi”, pentru ca El să poată fi ca mine! El a experimentat slăbiciunea şi neputinţele noastre naturale. Măreţul Creator a devenit un om limitat, trebuind să depindă în totalitate de Tatăl Său pentru tot ceea ce El a făcut. Ce cadou extraordinar ne-a dat Dumnezeu în Isus! Putem să răspundem la acest cadou dându-i slăbiciunile şi neputinţele noastre? El este la fel de dispus să ne dea putere şi cunoaştere cum Tatăl Său a fost dispus să ofere aceste daruri Fiului Său. Are acest minunat cadou al lui Isus darul de a te inspira să îţi predai inima ta Lui?[/learn_more]

De ce ar
trebui ca în acest moment venirea lui Hristos ca fiinţă umană în
lumea noastră să facă obiectul nostru de studiu? Pentru că
tot ceea ce trebuie să ştii despre mântuire şi
îndreptăţirea prin credinţă poate fi învăţat
printr-un studiu atent al vieţii lui Hristos. Cele mai multe dintre
neînţelegerile cu privire la modul în care o persoană este
mântuită pot fi uşor eliminate studiind modul în care Hristos a venit
în lumea noastră, cum a trăit viaţa de zi cu zi, şi modul
în care a întâmpinat ispitele lui Satana. <br>
<br>
Deci, în urm&#259;toarele patru lec&#355;ii, vom studia subiectul cel mai
important din lume. Ce fel de om a fost Isus? În ce natur&#259; S-a întrupat
El? În ce fel a fost El ca noi, &#351;i în ce fel a fost diferit? Putem noi s&#259;
tr&#259;im într-adev&#259;r cum El a tr&#259;it, sau pentru noi aceasta este
ceva cu totul imposibil?</span></p>

<p class=Standard align=center style=’text-align:center’><span lang=RO
style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>De unde a
venit Isus? <br>
<b>&quot;El, m&#259;car c&#259; avea chipul lui Dumnezeu, totu&#351; n’a crezut
ca un lucru de apucat s&#259; fie deopotriv&#259; cu Dumnezeu&quot;  Filipeni
2:6</b></span></p>

<p class=Standard><b><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></b></p>

<p class=Standard><b><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>    </span></b><span
lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>(A)<b>  ______ </b>Isus arata
numai ca Dumnezeu.</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>    (B)  <b>______</b>
Isus a fost pe deplin Dumnezeu.</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>    (C)  <b>______</b>
Isus a fost un înger.</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘> </span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Primul
lucru pe care trebuie s&#259; îl în&#355;elegem despre Isus este c&#259; El nu
a început via&#355;a ca un copil în Betleem. Acest text ne spune c&#259; Isus
nu a trebuit s&#259; caute egalitatea cu Dumnezeu, cum Lucifer a încercat
s&#259; fac&#259;. Pentru Lucifer a fost un lucru de apucat, dar pentru Isus
era a lui de drept. &quot;Cuvântul era Dumnezeu&quot; ne spune Ioan 1:1.
Dac&#259; Isus nu ar fi fost pe deplin  Dumnezeu, jertfa Lui de pe Golgota n-ar
fi fost de o valoare mai mare decât moartea unui martir. El nu ar fi putut
salva nici un suflet de la condamnare &#351;i moarte.</span></p>

<p class=Standard align=center style=’text-align:center’><span lang=RO
style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Ce a
devenit Isus? <br>
&quot;<b>ci S’a desbr&#259;cat pe sine însu&#351; &#351;i a luat un chip de
rob, f&#259;cîndu-Se asemenea oamenilor. &quot;  Filipeni 2:7</b></span></p>

<p class=Standard><b><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></b></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>    (A)  ______
Isus ar&#259;ta doar ca o fiin&#355;&#259; uman&#259;.</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>    (B)  ______
Isus a fost o fiin&#355;&#259; uman&#259; adev&#259;rat&#259;. <br>
(C)  ______  Isus a devenit înger.</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘><br>
</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Al doilea
lucru pe care trebuie s&#259;-l în&#355;elegem despre Isus este c&#259; El a
devenit o fiin&#355;&#259; uman&#259; adev&#259;rat&#259;. El nu numai c&#259;
a venit în lumea noastr&#259;, dar El a devenit un om care s&#259; poat&#259;
experimenta via&#355;a la fel cum noi to&#355;i o experiment&#259;m. Pentru a
deveni un om, Isus a trebuit „s&#259; se dezbrace” (goleasc&#259;) pe Sine
Însu&#351;i de anumite calit&#259;&#355;i divine pe care El le-a exercitat în
mod liber în existen&#355;a Sa de Dumnezeu, înainte de întrupare.</span></p>

<p class=Standard align=center style=’text-align:center’><span lang=RO
style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Ce a
l&#259;sat Isus în urm&#259;? <br>
<b>&quot;</b></span><span lang=RO style=’font-family:”Arial”,”sans-serif”‘> </span><b><span
lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Eu nu pot face nimic dela Mine
însumi&quot;  Ioan 5:30</span></b></p>

<p class=Standard><b><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></b></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>    (A)  ______
Isus a folosit toate puterile Lui ca Dumnezeu.</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>    (B)  ______
Isus a folosit o parte din puterile Sale ca Dumnezeu. <br>
(C)  ______  Isus nu a putut face nimic de unul singur.</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘> </span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Lucrul
cel mai uimitor pe care l-am înv&#259;&#355;at despre întrupare este c&#259;
Isus a pus deoparte atotputernicia Lui când El a devenit  om. Dac&#259; Isus
urma s&#259; tr&#259;iasc&#259; cu adev&#259;rat ca un om &#351;i s&#259;
ac&#355;ioneze ca un om, El nu ar fi putut ac&#355;iona ca un Dumnezeu
atotputernic. El trebuia s&#259; tr&#259;iasc&#259; &#351;i s&#259;
ac&#355;ioneze întocmai dup&#259; posibilit&#259;&#355;ile de a tr&#259;i ale
unei fiin&#355;e omene&#351;ti normale. Orice a f&#259;cut pe p&#259;mânt, El a
f&#259;cut în acela&#351;i mod în care noi to&#355;i o facem. Din moment ce noi
nu avem puteri speciale asupra naturii &#351;i a vie&#355;ii îns&#259;&#351;i,
El a renun&#355;at la puterile Sale, cu scopul de a experimenta via&#355;a la
fel ca &#351;i noi.</span></p>

<p class=Standard align=center style=’text-align:center’><span lang=RO
style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Cum a
f&#259;cut Isus minunile Sale? <br>
<b>&quot;</b></span><span lang=RO style=’font-family:”Arial”,”sans-serif”‘> </span><b><span
lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Tat&#259;l, care locuie&#351;te
în Mine, El face aceste lucr&#259;ri ale Lui….</span></b><span lang=RO
style=’font-family:”Arial”,”sans-serif”‘> </span><b><span lang=RO
style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Adev&#259;rat, adev&#259;rat, v&#259;
spun, c&#259; cine crede în Mine, va face &#351;i el lucr&#259;rile pe cari le
fac Eu; ba înc&#259; va face altele &#351;i mai mari decît acestea;
pentruc&#259; Eu m&#259; duc la Tat&#259;l&quot;  Ioan 14:10-12</span></b></p>

<p class=Standard><b><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></b></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>    (A)  ______
Isus a f&#259;cut minuni prin puterea Tat&#259;lui.</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>    (B)  ______
Isus nu a f&#259;cut nici o minune.</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>    (C)  ______
Noi nu putem face ceea ce Isus a f&#259;cut.</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Aceasta
este una dintre declara&#355;iile cele mai uimitoare în Biblie. În primul rând,
Isus ne spune c&#259; lucr&#259;rile pe care El le-a f&#259;cut nu s-au
realizat prin puterea sau capacitatea Lui proprie. El a depins de Tat&#259;l
S&#259;u pentru putere, la fel cum putem face &#351;i noi. Isus &#350;i-a
suspendat în mod voluntar exercitarea puterii Sale proprii &#351;i astfel El a
putut s&#259; ne arate ce putere este la îndemâna tuturor fiin&#355;elor umane.
În al doilea rând, Isus ne spune c&#259; dac&#259; vom crede în El, putem face
acelea&#351;i lucr&#259;ri pe care El le-a f&#259;cut – &#351;i chiar mai mult!
O dovad&#259; a acestei f&#259;g&#259;duin&#355;e poate fi v&#259;zut&#259; în
multele miracole efectuate de c&#259;tre fiin&#355;e umane normale înregistrate
în întreaga Biblie. Moise &#351;i Elisei, Petru &#351;i Pavel nu au avut nici o
putere mai mare decât oricare alt&#259; fiin&#355;&#259; omeneasc&#259;, dar
Dumnezeu a f&#259;cut minuni remarcabile prin intermediul lor.</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘> &#350;i-a
adus Isus aminte de existen&#355;a Sa anterioar&#259;?</span></p>

<p class=Standard><b><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&quot;</span></b><span
lang=RO style=’font-family:”Arial”,”sans-serif”‘> </span><b><span lang=RO
style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&#350;i Isus cre&#351;tea în
în&#355;elepciune, în statur&#259;, &#351;i era tot mai pl&#259;cut înaintea
lui Dumnezeu &#351;i înaintea oamenilor.&quot;</span></b><span lang=RO
style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘> <b>Luca 2:52</b> <br>
<br>
Ca &#351;i copil Isus &#351;tia toate lucrurile. <br>
___Adev&#259;rat <br>
___Fals</span></p>

<p class=Standard align=center style=’text-align:center’><span lang=RO
style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Pentru a
cre&#351;te în în&#355;elepciune, cineva trebuie s&#259; înve&#355;e &#351;i
trebuie s&#259; fie loc pentru a acumula mai mult. De aceea Isus ca om nu putea
fi atot&#351;tiutor, c&#259;ci dac&#259; ar fi &#351;tiut toate lucrurile nu ar
mai fi r&#259;mas nimic de înv&#259;&#355;at. „Chiar cuvintele pe care El
însu&#351;i le spusese lui Moise pentru Israel, le înv&#259;&#355;a acum de la
mama Sa…El &#351;i-a ob&#355;inut &#351;tiin&#355;a a&#351;a cum o putem
ob&#355;ine &#351;i noi…El, care f&#259;cuse toate lucrurile, studia acum
înv&#259;&#355;&#259;turile pe care propria  Sa mân&#259; le scrisese pe
p&#259;mânt, pe ap&#259; &#351;i pe bolta cerului.” <u>Hristos, Lumina lumii</u>,
p. 70. <br>
<br>
Pentru c&#259; nici o fiin&#355;a omeneasc&#259; nu are memoria unei
existen&#355;e anterioare, Isus a venit s&#259; tr&#259;iasc&#259; în
acela&#351;i mod, f&#259;r&#259; o cunoa&#351;tere special&#259; a trecutului.
Treptat El a înv&#259;&#355;at mai multe despre Dumnezeu &#351;i mântuire.
Treptat El a con&#351;tientizat cine era El &#351;i care era misiunea lui.
Dac&#259; Isus s-ar fi bazat pe memoria existen&#355;ei Lui anterioare în
momentele de ispit&#259;, atunci experien&#355;a lui de zi cu zi în a face
fa&#355;&#259; problemelor omene&#351;ti ar fi fost total diferit&#259; de
situa&#355;ia noastr&#259;.</span></p>

<p class=Standard align=center style=’text-align:center’><span lang=RO
style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Cuno&#351;tea
Isus viitorul? <br>
<b>&quot;</b></span><span lang=RO style=’font-family:”Arial”,”sans-serif”‘> </span><b><span
lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Cît despre ziua aceea, sau ceasul
acela, nu &#351;tie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai
Tat&#259;l.&quot;  Marcu 13:32</span></b></p>

<p class=Standard><b><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></b></p>

<p class=Standard><b><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>            </span></b><span
lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Cine este Singurul care
cunoa&#351;te viitorul?  _______________</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘><br>
În acest text Isus vorbe&#351;te despre a doua Sa venire. Cât timp a fost pe
p&#259;mânt, El nu &#351;tia ziua când El urma s&#259; revin&#259;, pentru
c&#259; Tat&#259;l nu I-a dezv&#259;luit acest lucru. În timpul vie&#355;ii pe
p&#259;mânt, Isus nu a cunoscut viitorul, cu excep&#355;ia a ceea ce Tat&#259;l
I-a descoperit. Înc&#259; o dat&#259;, deoarece nici unul dintre noi nu
cunoa&#351;te viitorul, Isus a venit s&#259; tr&#259;iasc&#259; în
acelea&#351;i condi&#355;ii &#351;i cu acelea&#351;i cuno&#351;tin&#355;e în
conformitate cu care noi to&#355;i trebuie s&#259; tr&#259;im.</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>La ce
altceva a renun&#355;at Isus? <br>
<b>&quot;</b></span><span lang=RO style=’font-family:”Arial”,”sans-serif”‘>
</span><b><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>El a crescut
înaintea Lui ca o odrasl&#259; slab&#259;, ca un L&#259;star care iese dintr’un
p&#259;mînt uscat. N’avea nici frumuse&#355;&#259;, nici str&#259;lucire ca
s&#259; ne atrag&#259; privirile, &#351;i înf&#259;&#355;i&#351;area Lui n’avea
nimic care s&#259; ne plac&#259;.&quot;  Isaia 53:2</span></b></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>    (A)  ______
Isus a fost deosebit de frumos. <br>
(B)  ______  Isus a avut un loc frumos în care s&#259; creasc&#259;.</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>    (C)  ______
Aspectul lui Isus a fost asem&#259;n&#259;tor altor fiin&#355;e omene&#351;ti.</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></p>

<p class=Standard><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘> Isus a
trebuit s&#259; lase în urm&#259; slava maiestuoas&#259; care era a Sa ca
&#351;i Creator, pentru ca fiin&#355;ele umane s&#259; poat&#259; sta în
prezen&#355;a Lui. Când oamenii Îl priveau nu vedeau nimic neobi&#351;nuit din
punct de vedere fizic cu privire la El. În cazul în care alegeau s&#259;-L
urmeze, trebuia s&#259; fie pentru înv&#259;&#355;&#259;turile Sale &#351;i nu
pentru aspectul Lui.</span></p>

<p class=Standard><b><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></b></p>

<p class=Standard><b><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>&nbsp;</span></b></p>

<p class=Standard><b><span lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘>Concluzie:</span></b><span
lang=RO style=’font-family:”Georgia”,”serif”‘> În rezumat, Isus a l&#259;sat
deoparte mai multe aspecte ale dumnezeirii Lui. El a ales s&#259; nu utilizeze
acele aspecte ale dumnezeirii Lui care s&#259;-L disting&#259; ca Dumnezeu. El
trebuia s&#259; tr&#259;iasc&#259; ca un om printre oameni. Omul Isus a fost
Acela care a luat decizii &#351;i a întâmpinat problemele vie&#355;ii de zi cu
zi. Acesta este riscul imens al Întrup&#259;rii. <br>
<br>
Cu toate c&#259; este corect s&#259; spunem c&#259; Isus nu a încetat s&#259;
fie Dumnezeu dup&#259; ce a devenit om, Isus a pus deoparte acele atribute prin
care El a operat ca Dumnezeu, pentru ca astfel s&#259; poat&#259; tr&#259;i ca
un om obi&#351;nuit. În acest punct minunea Întrup&#259;rii
cople&#351;e&#351;te în&#355;elegerea noastr&#259; &#351;i smere&#351;te
mândria noastr&#259;. În timp ce c&#259;ut&#259;m întotdeauna s&#259; fim mai
mult decât ceea ce suntem, Isus a pus deoparte cel mai mult din ceea ce El a
fost pentru a lua forma noastr&#259;. Isus într-adev&#259;r S-a &quot;golit pe
Sine Însu&#351;i&quot;, pentru ca El s&#259; poat&#259; fi ca mine! El a
experimentat sl&#259;biciunea &#351;i neputin&#355;ele noastre naturale.
M&#259;re&#355;ul Creator a devenit un om limitat, trebuind s&#259;
depind&#259; în totalitate de Tat&#259;l S&#259;u pentru tot ceea ce El a
f&#259;cut. <br>
<br>
Ce cadou extraordinar ne-a dat Dumnezeu în Isus! Putem s&#259; r&#259;spundem
la acest cadou dându-i sl&#259;biciunile &#351;i neputin&#355;ele noastre? El
este la fel de dispus s&#259; ne dea putere &#351;i cunoa&#351;tere cum
Tat&#259;l S&#259;u a fost dispus s&#259; ofere aceste daruri Fiului S&#259;u. <br>
<br>
Are acest minunat cadou al lui Isus darul de a te inspira s&#259; î&#355;i
predai inima ta Lui?</span>